Thứ Hai, 06/02/2023 1:13 chiều

Thủ tục tách công ty TNHH, công ty cổ phần theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020

04/05/2021, Dịch vụ luật sư, Doanh nghiệp, 201 Lượt xem

Tách công ty là một hình thức tổ chức lại doanh nghiệp. Nếu bạn đang có thắc mắc về hình thức tổ chức lại doanh nghiệp nói trên, Hãy cùng Công ty Luật TNHH Một thành viên Vân Hoàng Minh (V&HM Law Firm) chúng tôi tìm hiểu về chúng:

Không phải loại hình doanh nghiệp nào cũng được phép thực hiện hoạt động tách doanh nghiệp. Luật Doanh nghiệp 2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 quy định chỉ có công ty cổ phần và công ty TNHH được thực hiện hoạt động này. Các loại hình doanh nghiệp khác như: doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh không thể tách doanh nghiệp.

Thủ tục tách công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH), công ty cổ phần theo quy định pháp luật cụ thể như sau:

Ảnh minh họa (Nguồn: internet)

**Hình thc tách công ty:

Công ty TNHH, công ty cổ phần có thể tách công ty bằng cách chuyển một phần tài sản, quyền, nghĩa vụ, thành viên, c đông của công ty hiện có (sau đây gọi là công ty bị tách) để thành lập một hoặc một số công ty TNHH, công ty cổ phần mới (sau đây gọi là công ty được tách) mà không chấm dứt tồn tại của công ty bị tách.

 

(Theo quy định ti khon 1 điu 199 Lut Doanh nghip hin hành: công ty TNHH, công ty c phn có th tách bng cách chuyn mt phn tài sn, quyn và nghĩa v ca công ty hin có để thành lp mt hoc mt s công ty TNHH, công ty c phn mi mà không chm dt tn ti ca công ty b tách).

 

**Th tc tách công ty TNHH và công ty c phn được quy định ti khon 3 điu 199 Lut Doanh Nghip hin hành như sau:

– Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc Đại hội đồng cổ đông của công ty bị tách thông qua nghị quyết, quyết định tách công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

+ Nghị quyết, quyết định tách công ty phải gồm các nội dung chủ yếu sau:

Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty bị tách; tên công ty được tách sẽ thành lập; phương án sử dụng lao động; cách thức tách công ty; giá trị tài sản, quyền và nghĩa vụ được chuyển từ công ty bị tách sang công ty được tách; thời hạn thực hiện tách công ty.

+ Nghị quyết, quyết định tách công ty phải được gửi đến tất cả chủ nợ và thông báo cho NLĐ biết trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày ra quyết định hoặc thông qua nghị quyết.

– Các thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc cổ đông của công ty được tách thông qua Điều lệ, bầu hoặc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và tiến hành đăng ký doanh nghiệp theo quy định của Luật này.

**Quyn và nghĩa v ca doanh nghip khi thc hin tách công ty ( Theo quy định ti khon 2 và khon 4 điu 199 Lut Doanh Nghip hin hành)

– Công ty bị tách phải đăng ký thay đổi vốn điều lệ, số lượng thành viên, cổ đông tương ứng với phần vốn góp, cổ phần và số lượng thành viên, cổ đông giảm xuống (nếu có); đồng thời đăng ký doanh nghiệp đối với các công ty được tách.

– Sau khi đăng ký doanh nghiệp, công ty bị tách và công ty được tách phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ, các khoản nợ chưa thanh toán, HĐLĐ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị tách, trừ trường hợp công ty bị tách, công ty được tách, chủ nợ, khách hàng và NLĐ của công ty bị tách có thỏa thuận khác.

– Các công ty được tách đương nhiên kế thừa toàn bộ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp được phân chia theo nghị quyết, quyết định tách công ty.

Trên đây là toàn bộ những thủ tục tách công ty theo quy định của Luật Doanh Nghiệp mới nhất. Hy vọng những thông tin trên giúp ích được cho bạn.

 

V&HM tng hp

Website: https://vanhoangminhlaw.vn

Email: vanhoangminhlaw@gmail.com

Hotline: 0985 158 595

Địa chỉ: 422 (tầng 3) Võ Văn Kiệt, Phường Cô Giang, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh