Thứ Sáu, 27/01/2023 9:55 chiều

Những nội dung đáng chú ý của Bộ luật lao động 2019 (Phần 2)

28/01/2021, Dịch vụ luật sư, Lao động - Bảo hiểm xã hội, Tư vấn pháp luật, 231 Lượt xem

8. Người lao động có thể ủy quyền cho người khác nhận lương thay. Người sử dụng lao động không được ép buộc người lao động mua hàng hóa, sử dụng dịch vụ của người lao động

Tại Điều 94 Bộ luật Lao động 2019 bổ sung quy định về nguyên tắc trả lương:

“1. Người sử dụng lao động phải trả lương trực tiếp, đầy đủ, đúng hạn cho người lao động.Trường hợp người lao động không thể nhận lương trực tiếp thì Người sử dụng lao động có thể trả lương cho người được người lao động ủy quyền hợp pháp.

2. Người sử dụng lao động không được hạn chế hoặc can thiệp vào quyền tự quyết chi tiêu lương của người lao động; không được ép buộc người lao động chi tiêu lương vào việc mua hàng hóa , sử dụng dịch vụ của Người sử dụng lao động hoặc của đơn vị khác mà Người sử dụng lao động chỉ định.”

9. Người sử dụng lao động phải chi trả các loại phí liên quan đến việc mở tài khoản và chuyển tiền lương cho người lao động

Theo Điều 96 Bộ luật Lao động 2019 quy định như sau:

“Lương được trả bằng tiền mặt hoặc trả qua tài khoản cá nhân của người lao  động được mở tại ngân hàng. Trường hợp trả lương qua tài khoản cá nhân của người lao động được mở tại ngân hàng thì người sử dụng lao động phải trả các loại phí liên quan đến việc mở tài khoản và chuyển tiền lương.”

10. Thưởng tết cho người lao động có thể không phải là tiền

Theo Điều 104 Bộ luật Lao động 2019 quy định như sau:

“1. Thưởng là số tiền hoặc tài sản hoặc bằng các hình thức khác mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh, mức độ hoàn thành công việc của người lao động.”

11. Bổ sung trường hợp người lao động được tạm ứng tiền lương

Theo khoản 3 Điều 101 Bộ luật Lao động 2019 quy định bổ sung thêm 1 trường hợp người lao động được tạm ứng tiền lương:

“Khi nghỉ hằng năm, người lao động được tạm ứng một khoản tiền ít nhất bằng tiền lương của những ngày nghỉ”

12. Người sử dụng lao động có trách nhiệm bảo đảm giới hạn thời gian làm việc tiếp xúc với yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại

Theo đó, khoản 3 Điều 105 Bộ luật Lao động 2019 quy định mới về thời giờ làm việc tiếp xúc với yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại của người lao động như sau:

“3. Người sử dụng lao động có trách nhiệm bảo đảm giới hạn thời gian làm việc tiếp xúc với yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại đúng theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và pháp luật có liên quan

14. Tăng thời giờ làm thêm theo tháng lên 40 giờ

Theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 107 Bộ luật Lao động 2019 thì:

“Bảo đảm số giờ làm thêm của người lao động không quá 50% số giờ làm việc  bình thường trong 01 ngày;

Trường hợp áp dụng quy định thời giờ làm việc bình thường theo tuần thì tổng số giờ làm việc bình thường và số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong 01 ngày; không quá 40 giờ trong 01 tháng;”

15. Bổ sung ngày nghỉ hàng tuần cho người lao động

Theo Điều 111 Bộ luật Lao động 2019 quy định bổ sung với trường hợp nếu ngày nghỉ hằng tuần trùng với ngày nghỉ lễ, tết quy định nêu trên thì người lao động được nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần vào ngày làm việc kế tiếp

16. Bổ sung thêm quy định về ngày nghỉ mà vẫn được hưởng nguyên lương cho người lao động chưa thành niên và chưa làm đủ 12 tháng

Theo đó, điểm b khoản 1 và khoản 2 Điều 113 Bộ luật Lao động 2019 bổ sung thêm quy định về ngày nghỉ cho người lao động chưa thành niên và chưa làm đủ 12 tháng như sau:

“b) 14 ngày làm việc đối với người lao động chưa thành niên, lao động là người khuyết tật, người làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm”;

(…)

2. Người lao động làm việc chưa đủ 12 tháng cho một NSDLĐ thì số ngày nghỉ hằng năm theo tỷ lệ tương ứng với số tháng làm việc.”

17. Bổ sung trường hợp nghỉ việc riêng vẫn được hưởng nguyên lương cho người lao động.

Theo điểm b khoản 1 Điều 115 quy định bổ sung chi tiết hơn đối với trường hợp “con kết hôn” so với quy định tại Bộ luật Lao động 2019, tức cả con nuôi và con đẻ kết hôn thì người lao động được nghỉ 1 ngày.

18. Ngày Quốc khánh được nghỉ hai ngày

Theo điểm đ Điều 112 quy định:

“đ) Quốc khánh: 02 ngày (ngày 02 tháng 9 dương lịch và 01 ngày liền kề trước  hoặc sau)”

   V&HM Law Firm tổng hợp