Thứ Hai, 06/02/2023 12:26 chiều

Điều kiện, thủ tục thành lập công ty hoạt động dầu khí tại Việt Nam ? Hồ sơ cần để mở doanh nghiệp

29/11/2020, Dịch vụ luật sư, Văn bản pháp luật, 178 Lượt xem

1. Điều kiện hoạt động dầu khí

Theo quy định của khoản 4 Điều 3 Luật dầu khí 1993 thì “Hoạt động dầu khí” là hoạt động tìm kiếm thăm dò, phát triển mỏ và khai thác dầu khí, kể cả các hoạt động phục vụ trực tiếp cho các hoạt động này.

Hoạt động dầu khí bao gồm: Tìm kiếm thăm dò; Phát triển mỏ; Khai thác dầu khí; Và các hoạt động phục vụ trực tiếp cho các hoạt động trên.

Theo phụ lục IV của luật đầu tư cũng quy định rằng “Hoạt động dầu khí” là ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Chính vì vậy, Bạn muốn kinh doanh hoạt động dầu khí tại Việt Nam thì trước hết phải đảm bảo các điều kiện trong hoạt động dầu khí sau:

– Tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động dầu khí phải sử dụng kỹ thuật, công nghệ tiên tiến, tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam về bảo vệ tài nguyên, bảo vệ môi trường, an toàn cho người và tài sản.

– Phải có đề án bảo vệ môi trường, thực hiện tất cả các biện pháp để ngăn ngừa ô nhiễm, loại trừ ngay các nguyên nhân gây ra ô nhiễm và có trách nhiệm khắc phục hậu quả do sự cố ô nhiễm môi trường gây ra.

– Phải thiết lập vùng an toàn cho các công trình phục vụ hoạt động dầu khí theo quy định của Chính phủ Việt Nam.