Thứ Sáu, 27/01/2023 10:11 chiều

228 Luật, Bộ luật của Việt Nam đang có hiệu lực

20/12/2020, Di chúc - Thừa kế, Dịch vụ luật sư, Doanh nghiệp, Đầu tư, Hình sự, Hôn nhân & Gia đình, Lao động - Bảo hiểm xã hội, Tư vấn pháp luật, Văn bản pháp luật, 279 Lượt xem

Để tiện trong việc tra cứu, sau đây Công ty Luật TNHH MTV Vân Hoàng Minh sẽ tổng hợp các Luật và Bộ luật đang có hiệu lực thi hành hiện nay:

1. Luật Công an nhân dân 2018

Hiệu lực: 01/07/2019

Tình trạng: còn hiệu lực

2. Luật Phòng, chống tham nhũng 2018

Hiệu lực: 01/07/2019

Tình trạng: còn hiệu lực

3. Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018

Hiệu lực: 01/01/2019

Tình trạng: còn hiệu lực

4. Luật Giáo dục đại học sửa đổi 2018

Hiệu lực: 01/07/2019

Tình trạng: còn hiệu lực

5. Luật Đặc xá 2018

Hiệu lực: 01/07/2019

Tình trạng: còn hiệu lực

6. Luật Cảnh sát biển Việt Nam 2018

Hiệu lực: 01/07/2019

Tình trạng: còn hiệu lực

7. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018

Hiệu lực: 01/01/2019

Tình trạng: còn hiệu lực

8. Luật Đo đạc và bản đồ 2018

Hiệu lực: 01/01/2019

Tình trạng: còn hiệu lực

9. Luật Thể dục, thể thao sửa đổi 2018

Hiệu lực: 01/01/2019

Tình trạng: còn hiệu lực

10. Luật An ninh mạng 2018

Hiệu lực: 01/01/2019

Tình trạng: còn hiệu lực

11. Luật Cạnh tranh 2018

Hiệu lực: 01/07/2019

Tình trạng: còn hiệu lực

12. Luật Tố cáo 2018

Hiệu lực: 01/01/2019

Tình trạng: còn hiệu lực

13. Luật Quốc phòng 2018

Hiệu lực: 01/01/2019

Tình trạng: còn hiệu lực

14. Luật Quy hoạch 2017

Hiệu lực: 01/01/2019

Tình trạng: còn hiệu lực

15. Luật Quản lý nợ công 2017

Hiệu lực: 01/07/2019

Tình trạng: còn hiệu lực

16. Luật Thủy sản 2017

Hiệu lực: 01/01/2019

Tình trạng: còn hiệu lực

17. Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài sửa đổi 2017

Hiệu lực: 01/07/2018

Tình trạng: còn hiệu lực

18.  Luật Các tổ chức tín dụng sửa đổi 2017

Hiệu lực: 15/01/2018

Tình trạng: còn hiệu lực

19.  Luật Lâm nghiệp 2017

Hiệu lực: 01/01/2019

Tình trạng: còn hiệu lực

20. Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 2017

Hiệu lực: 01/01/2018

Tình trạng: còn hiệu lực

21. Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự 2017

Hiệu lực: 01/01/2018

Tình trạng: còn hiệu lực

22. Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 2017

Hiệu lực: 01/07/2018

Tình trạng: còn hiệu lực

23. Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 2017

Hiệu lực: 01/07/2018

Tình trạng: còn hiệu lực

24. Luật Trợ giúp pháp lý 2017

Hiệu lực: 01/01/2018

Tình trạng: còn hiệu lực

25. Luật Cảnh vệ 2017

Hiệu lực: 01/07/2018

Tình trạng: còn hiệu lực

26. Luật Chuyển giao công nghệ 2017

Hiệu lực: 01/07/2018

Tình trạng: còn hiệu lực

27. Luật Du lịch 2017

Hiệu lực: 01/01/2018

Tình trạng: còn hiệu lực

28. Luật Thủy lợi 2017

Hiệu lực: 01/07/2018

Tình trạng: còn hiệu lực

29. Luật Đường sắt 2017

Hiệu lực: 01/07/2018

Tình trạng: còn hiệu lực

30. Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 2017

Hiệu lực: 01/01/2018

Tình trạng: còn hiệu lực

31. Luật Quản lý ngoại thương 2017

Hiệu lực: 01/01/2018

Tình trạng: còn hiệu lực

32. Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư

Hiệu lực: 01/01/2017

Tình trạng: còn hiệu lực

33. Luật tín ngưỡng, tôn giáo 2016

Hiệu lực: 01/01/2018

Tình trạng: còn hiệu lực

34. Luật đấu giá tài sản 2016

Hiệu lực: 01/07/2017

Tình trạng: còn hiệu lực

35. Luật điều ước quốc tế 2016

Hiệu lực: 01/07/2016

Tình trạng: còn hiệu lực

36. Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế sửa đổi 2016

Hiệu lực: 01/07/2016

Tình trạng: còn hiệu lực

37. Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 2016

Hiệu lực: 01/09/2016

Tình trạng: còn hiệu lực

38. Luật tiếp cận thông tin 2016

Hiệu lực: 01/07/2018

Tình trạng: còn hiệu lực

39. Luật Dược 2016

Hiệu lực: 01/01/2017

Tình trạng: còn hiệu lực

40. Luật Báo chí 2016

Hiệu lực: 01/01/2017

Tình trạng: còn hiệu lực

41. Luật trẻ em 2016

Ngày hiệu lực: 01/06/2017

Tình trạng: Còn hiệu lực

42. Bộ luật hình sự 2015

Ngày hiệu lực: 01/01/2018

Tình trạng: Còn hiệu lực

43. Bộ luật tố tụng hình sự 2015

Ngày hiệu lực: 01/01/2018

Tình trạng: Còn hiệu lực

44. Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự 2015

Hiệu lực: 01/01/2018

Tình trạng: Còn hiệu lực

45. Luật quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng 2015

Hiệu lực: 01/07/2016

Tình trạng: Còn hiệu lực

46. Luật trưng cầu ý dân 2015

Hiệu lực: 01/07/2016

Tình trạng: Còn hiệu lực

47. Bộ luật hàng hải Việt Nam 2015

Hiệu lực: 01/07/2017

Tình trạng: Còn hiệu lực

48. Luật thi hành tạm giữ, tạm giam 2015

Hiệu lực: 01/01/2018

Tình trạng: Còn hiệu lực

49. Luật tố tụng hành chính 2015

Hiệu lực: 01/07/2016

Tình trạng: Còn hiệu lực

50. Luật phí và lệ phí 2015

Hiệu lực: 01/01/2017

Tình trạng: Còn hiệu lực

51. Bộ luật tố tụng dân sự 2015

Hiệu lực: 01/07/2016

Tình trạng: Còn hiệu lực

52. Bộ luật dân sự 2015

Hiệu lực: 01/01/2017

Tình trạng: Còn hiệu lực

53. Luật khí tượng thủy văn 2015

Hiệu lực: 01/07/2016

Tình trạng: Còn hiệu lực

54. Luật thống kê 2015

Hiệu lực: 01/07/2016

Tình trạng: Còn hiệu lực

55. Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân 2015

Hiệu lực: 01/07/2016

Tình trạng: Còn hiệu lực

56. Luật kế toán 2015

Hiệu lực: 01/01/2017

Tình trạng: Còn hiệu lực

57. Luật an toàn thông tin mạng 2015

Hiệu lực: 01/07/2016

Tình trạng: Còn hiệu lực

58. Luật an toàn, vệ sinh lao động 2015

Hiệu lực: 01/07/2016

Tình trạng: Còn hiệu lực

59. Luật ngân sách nhà nước 2015

Hiệu lực: 01/01/2017

Tình trạng: Còn hiệu lực

60. Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 2015

Hiệu lực: 01/09/2015

Tình trạng: Còn hiệu lực

61. Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo 2015

Hiệu lực: 01/07/2016

Tình trạng: Còn hiệu lực

62. Luật Kiểm toán nhà nước 2015

Hiệu lực: 01/01/2016

Tình trạng: Còn hiệu lực

63. Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015

Hiệu lực: 01/07/2016

Tình trạng: Còn hiệu lực

64. Luật thú y 2015

Hiệu lực: 01/07/2016

Tình trạng: Còn hiệu lực

65. Luật nghĩa vụ quân sự 2015

Hiệu lực: 01/01/2016

Tình trạng: Còn hiệu lực

66. Luật tổ chức chính quyền địa phương 2015

Hiệu lực: 01/01/2016

Tình trạng: Còn hiệu lực

67. Luật tổ chức Chính phủ 2015

Hiệu lực: 01/01/2016

Tình trạng: Còn hiệu lực

68Luật Mặt trận tổ quốc Việt Nam 2015

Hiệu lực: 01/01/2016

Tình trạng: Còn hiệu lực

69. Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam sửa đổi 2014

Hiệu lực: 01/07/2015

Tình trạng: Còn hiệu lực

70. Luật Giáo dục nghề nghiệp 2014

Hiệu lực: 01/07/2015

Tình trạng: Còn hiệu lực đến: 30/06/2020

71. Luật Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp 2014

Hiệu lực: 01/07/2015

Tình trạng: Còn hiệu lực

72. Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi 2014

Hiệu lực: 01/01/2016

Tình trạng: Còn hiệu lực

73. Luật sửa đổi các Luật về thuế 2014

Hiệu lực: 01/01/2015

Tình trạng: Còn hiệu lực đến: 30/06/2020

74. Luật Đầu tư 2014

Hiệu lực: 01/07/2015

Tình trạng: Còn hiệu lực

75. Luật Doanh nghiệp 2014

Hiệu lực: 01/07/2015

Tình trạng: Còn hiệu lực

76. Luật Kinh doanh bất động sản 2014

Hiệu lực: 01/07/2015

Tình trạng: Còn hiệu lực

77. Luật Thi hành án dân sự sửa đổi 2014

Hiệu lực: 01/07/2015

Tình trạng: Còn hiệu lực

78. Luật Nhà ở 2014

Hiệu lực: 01/07/2015

Tình trạng: Còn hiệu lực

79. Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân 2014

Hiệu lực: 01/06/2015

Tình trạng: Còn hiệu lực

80. Luật tổ chức Tòa án nhân dân 2014

Hiệu lực: 01/06/2015

Tình trạng: Còn hiệu lực

81. Luật Hàng không dân dụng Việt Nam sửa đổi 2014

Hiệu lực: 01/07/2015

Tình trạng: Còn hiệu lực

82. Luật Hộ tịch 2014

Hiệu lực: 01/01/2016

Tình trạng: Còn hiệu lực

83. Luật Bảo hiểm xã hội 2014

Hiệu lực: 01/01/2016

Tình trạng: Còn hiệu lực

84. Luật Tổ chức Quốc hội 2014

Hiệu lực: 01/01/2016

Tình trạng: Còn hiệu lực

85. Luật Căn cước công dân 2014

Hiệu lực: 01/01/2016

Tình trạng: Còn hiệu lực

86. Luật Quốc tịch Việt Nam sửa đổi 2014

Hiệu lực: 26/06/2014

Tình trạng: Còn hiệu lực

87. Luật Hải quan 2014

Hiệu lực: 01/01/2015

Tình trạng: Còn hiệu lực

88. Luật bảo vệ môi trường 2014

Hiệu lực: 01/01/2015

Tình trạng: Còn hiệu lực

89. Luật Công chứng 2014

Hiệu lực: 01/01/2015

Tình trạng: Còn hiệu lực

90. Luật Hôn nhân và gia đình 2014

Hiệu lực: 01/01/2015

Tình trạng: Còn hiệu lực

91. Luật Phá sản 2014

Hiệu lực: 01/01/2015

Tình trạng: Còn hiệu lực

92. Luật Đầu tư công 2014

Hiệu lực: 01/01/2015

Tình trạng: Còn hiệu lực đến: 31/12/2019

93. Luật Xây dựng 2014

Hiệu lực: 01/01/2015

Tình trạng: Còn hiệu lực

94. Luật Giao thông đường thủy nội địa sửa đổi 2014

Hiệu lực: 01/01/2015

Tình trạng: Còn hiệu lực

95. Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam 2014

Hiệu lực: 01/01/2015

Tình trạng: Còn hiệu lực

96. Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi 2014

Hiệu lực: 01/01/2015

Tình trạng: Còn hiệu lực

97. Luật đất đai 2013

Hiệu lực: 01/07/2014

Tình trạng: Còn hiệu lực

98. Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 2013

Hiệu lực: 01/07/2014

Tình trạng: Còn hiệu lực

99. Luật đấu thầu 2013

Hiệu lực: 01/07/2014

Tình trạng: Còn hiệu lực

100. Luật tiếp công dân 2013

Hiệu lực: 01/07/2014

Tình trạng: Còn hiệu lực

101. Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật 2013

Hiệu lực: 01/01/2015

Tình trạng: Còn hiệu lực

102. Luật phòng cháy, chữa cháy sửa đổi 2013

Hiệu lực: 01/07/2014

Tình trạng: Còn hiệu lực

103. Luật thi đua, khen thưởng sửa đổi 2013

Hiệu lực: 01/06/2014

Tình trạng: Còn hiệu lực

104.  Luật việc làm 2013

Hiệu lực: 01/01/2015

Tình trạng: Còn hiệu lực

105. Luật cư trú sửa đổi năm 2013

Hiệu lực: 01/01/2014

Tình trạng: Còn hiệu lực

106. Luật hòa giải ở cơ sở năm 2013

Hiệu lực: 01/01/2014

Tình trạng: Còn hiệu lực

107. Luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi năm 2013

Hiệu lực: 01/01/2014

Tình trạng: Còn hiệu lực

108. Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2013

Hiệu lực: 01/01/2014

Tình trạng: Còn hiệu lực

109. Luật thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi năm 2013

Hiệu lực: 01/01/2014

Tình trạng: Còn hiệu lực

110. Luật phòng, chống thiên tai năm 2013

Hiệu lực: 01/05/2014

Tình trạng: Còn hiệu lực

111. Luật khoa học và công nghệ năm 2013

Hiệu lực: 01/01/2014

Tình trạng: Còn hiệu lực

112. Luật phòng, chống khủng bố năm 2013

Hiệu lực: 01/10/2013

Tình trạng: Còn hiệu lực

113.  Luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi 2012

Hiệu lực: 01/07/2013

Tình trạng: Còn hiệu lực

114. Luật Thủ đô 2012

Hiệu lực: 01/07/2013

Tình trạng: Còn hiệu lực

115. Luật hợp tác xã 2012

Hiệu lực: 01/07/2013

Tình trạng: Còn hiệu lực

116. Luật dự trữ quốc gia 2012

Hiệu lực: 01/07/2013

Tình trạng: Còn hiệu lực

117. Luật Luật sư sửa đổi 2012

Hiệu lực: 01/07/2013

Tình trạng: Còn hiệu lực

118. Luật quản lý thuế sửa đổi 2012

Hiệu lực: 01/07/2013

Tình trạng: Còn hiệu lực đến: 30/06/2020

119. Luật xuất bản 2012

Hiệu lực: 01/07/2013

Tình trạng: Còn hiệu lực

120. Luật điện lực sửa đổi 2012

Hiệu lực: 01/07/2013

Tình trạng: Còn hiệu lực

121. Luật tài nguyên nước 2012

Hiệu lực: 01/01/2013

Tình trạng: Còn hiệu lực

122. Luật Quảng cáo 2012

Hiệu lực: 01/01/2013

Tình trạng: Còn hiệu lực

123. Luật biển Việt Nam 2012

Hiệu lực: 01/01/2013

Tình trạng: Còn hiệu lực

124. Luật Công đoàn 2012

Hiệu lực: 01/01/2013

Tình trạng: Còn hiệu lực

125. Luật phổ biến, giáo dục pháp luật 2012

Hiệu lực: 01/01/2013

Tình trạng: Còn hiệu lực

126. Luật giám định tư pháp 2012

Hiệu lực: 01/01/2013

Tình trạng: Còn hiệu lực

127. Luật xử lý vi phạm hành chính 2012

Hiệu lực: 01/07/2013

Tình trạng: Còn hiệu lực

128. Luật giá 2012

Hiệu lực: 01/01/2013

Tình trạng: Còn hiệu lực

129. Luật phòng, chống rửa tiền 2012

Hiệu lực: 01/01/2013

Tình trạng: Còn hiệu lực

130. Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá 2012

Hiệu lực: 01/05/2013

Tình trạng: Còn hiệu lực

131. Luật giáo dục đại học 2012

Hiệu lực: 01/01/2013

Tình trạng: Còn hiệu lực

132. Luật Bảo hiểm tiền gửi 2012

Hiệu lực: 01/01/2013

Tình trạng: Còn hiệu lực

133. Bộ Luật lao động 2012

Hiệu lực: 01/05/2013

Tình trạng: Còn hiệu lực

134. Luật Cơ yếu 2011

Hiệu lực: 01/02/2012

Tình trạng: Còn hiệu lực

135. Luật khiếu nại 2011

Hiệu lực: 01/07/2012

Tình trạng: Còn hiệu lực

136.  Luật lưu trữ 2011

Hiệu lực: 01/07/2012

Tình trạng: Còn hiệu lực

137. Luật đo lường 2011

Hiệu lực: 01/07/2012

Tình trạng: Còn hiệu lực

138. Luật phòng, chống mua bán người năm 2011

Hiệu lực: 01/01/2012

Tình trạng: Còn hiệu lực

139. Luật kiểm toán độc lập 2011

Hiệu lực: 01/01/2012

Tình trạng: Còn hiệu lực

140. Luật kinh doanh bảo hiểm sửa đổi 2010

Hiệu lực: 01/07/2011

Tình trạng: Còn hiệu lực

141. Luật chứng khoán sửa đổi 2010

Hiệu lực: 01/07/2011

Tình trạng: Còn hiệu lực

142. Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2010

Hiệu lực: 01/07/2011

Tình trạng: Còn hiệu lực

143. Luật khoáng sản 2010

Hiệu lực: 01/07/2011

Tình trạng: Còn hiệu lực

144. Luật thanh tra 2010

Hiệu lực: 01/07/2011

Tình trạng: Còn hiệu lực

145. Luật thuế bảo vệ môi trường 2010

Hiệu lực: 01/01/2012

Tình trạng: Còn hiệu lực

146. Luật viên chức 2010

Hiệu lực: 01/01/2012

Tình trạng: Còn hiệu lực

147. Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 2010

Hiệu lực: 01/01/2012

Tình trạng: Còn hiệu lực

148. Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả 2010

Hiệu lực: 01/01/2011

Tình trạng: Còn hiệu lực

149. Luật an toàn thực phẩm 2010

Hiệu lực: 01/07/2011

Tình trạng: Còn hiệu lực

150. Luật bưu chính 2010

Hiệu lực: 01/01/2011

Tình trạng: Còn hiệu lực

151. Luật người khuyết tật 2010

Hiệu lực: 01/01/2011

Tình trạng: Còn hiệu lực

152. Luật nuôi con nuôi 2010

Hiệu lực: 01/01/2011

Tình trạng: Còn hiệu lực

153. Luật Trọng tài thương mại 2010

Hiệu lực: 01/01/2011

Tình trạng: Còn hiệu lực

154. Luật thi hành án hình sự 2010

Hiệu lực: 01/07/2011

Tình trạng: Còn hiệu lực đến: 31/12/2019

155. Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 2010

Hiệu lực: 01/01/2011

Tình trạng: Còn hiệu lực

156. Luật các tổ chức tín dụng 2010

Hiệu lực: 01/01/2011

Tình trạng: Còn hiệu lực

157.  Luật thuế tài nguyên năm 2009

Hiệu lực: 01/07/2010

Tình trạng: Còn hiệu lực

158. Luật giáo dục sửa đổi năm 2009

Hiệu lực: 01/07/2010

Tình trạng: Còn hiệu lực đến: 30/06/2020

159. Luật người cao tuổi năm 2009

Hiệu lực: 01/07/2010

Tình trạng: Còn hiệu lực

160. Luật tần số vô tuyến điện năm 2009

Hiệu lực: 01/07/2010

Tình trạng: Còn hiệu lực

sẽ tiếp tục cập nhật….

161. Luật khám bệnh, chữa bệnh năm 2009

Hiệu lực: 01/01/2011

Tình trạng: Còn hiệu lực

162.Luật dân quân tự vệ năm 2009

Hiệu lực: 01/07/2010

Tình trạng: Còn hiệu lực

163.Luật viễn thông năm 2009

Hiệu lực: 01/07/2010

Tình trạng: Còn hiệu lực

164.Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2009

Hiệu lực: 01/01/2010

Tình trạng: Còn hiệu lực

165.Luật Điện ảnh sửa đổi 2009

Hiệu lực: 01/10/2009

Tình trạng: Còn hiệu lực

166.Luật di sản văn hóa sửa đổi 2009

Hiệu lực: 01/01/2010

Tình trạng: Còn hiệu lực

167.Luật Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài 2009

Hiệu lực: 02/09/2009

Tình trạng: Còn hiệu lực

168.Luật Lý lịch tư pháp 2009

Hiệu lực: 01/07/2010

Tình trạng: Còn hiệu lực

169.Luật Quy hoạch đô thị 2009

Hiệu lực: 01/01/2010

Tình trạng: Còn hiệu lực

170.Luật bảo hiểm y tế 2008

Hiệu lực: 01/07/2009

Tình trạng: Còn hiệu lực

171.Luật thi hành án dân sự 2008

Hiệu lực: 01/07/2009

Tình trạng: Còn hiệu lực

172.Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt 2008

Hiệu lực: 01/04/2009

Tình trạng: Còn hiệu lực

173.Luật Công nghệ cao 2008

Hiệu lực: 01/07/2009

Tình trạng: Còn hiệu lực

174.Luật cán bộ, công chức 2008

Hiệu lực: 01/01/2010

Tình trạng: Còn hiệu lực

175.Luật Quốc tịch Việt Nam 2008

Hiệu lực: 01/07/2009

Tình trạng: Còn hiệu lực

176.Luật đa dạng sinh học 2008

Hiệu lực: 01/07/2009

Tình trạng: Còn hiệu lực

177.Luật giao thông đường bộ 2008

Hiệu lực: 01/07/2009

Tình trạng: Còn hiệu lực

178.Luật phòng, chống ma túy sửa đổi 2008

Hiệu lực: 01/01/2009

Tình trạng: Còn hiệu lực

179.Luật Thuế giá trị gia tăng 2008

Hiệu lực: 01/01/2009

Tình trạng: Còn hiệu lực

180.Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 2008

Hiệu lực: 01/01/2009

Tình trạng: Còn hiệu lực

181.Luật dầu khí sửa đổi 2008

Hiệu lực: 01/01/2009

Tình trạng: Còn hiệu lực

182.Luật trưng mua, trưng dụng tài sản 2008

Hiệu lực: 01/01/2009

Tình trạng: Còn hiệu lực

183.Luật hoạt động chữ thập đỏ 2008

Hiệu lực: 01/01/2009

Tình trạng: Còn hiệu lực

184.Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam sửa đổi 2008

Hiệu lực: 01/07/2008

Tình trạng: Còn hiệu lực

185.Luật năng lượng nguyên tử 2008

Hiệu lực: 01/01/2009

Tình trạng: Còn hiệu lực

186.Luật phòng, chống bạo lực gia đình 2007

Hiệu lực: 01/07/2008

Tình trạng: Còn hiệu lực

187.Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm 2007

Hiệu lực: 01/07/2008

Tình trạng: Còn hiệu lực

188.Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007

Hiệu lực: 01/01/2009

Tình trạng: Còn hiệu lực

189.Luật tương trợ tư pháp 2007

Hiệu lực: 01/07/2008

Tình trạng: Còn hiệu lực

190.Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa 2007

Hiệu lực: 01/07/2008

Tình trạng: Còn hiệu lực

191.Luật Hóa chất 2007

Hiệu lực: 01/07/2008

Tình trạng: Còn hiệu lực

192.Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2006

Hiệu lực: 01/07/2007

Tình trạng: Còn hiệu lực

193.Luật Bình đẳng giới 2006

Hiệu lực: 01/07/2007

Tình trạng: Còn hiệu lực

194.Luật hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến lấy xác 2006

Hiệu lực: 01/07/2007

Tình trạng: Còn hiệu lực

195.Luật Đê điều 2006

Hiệu lực: 01/07/2007

Tình trạng: Còn hiệu lực

196.Luật Cư trú 2006

Hiệu lực: 01/07/2007

Tình trạng: Còn hiệu lực

197.Luật Thể dục, Thể thao 2006

Hiệu lực: 01/07/2007

Tình trạng: Còn hiệu lực

198.Luật quản lý thuế 2006

Hiệu lực: 01/07/2007

Tình trạng: Còn hiệu lực đến: 30/06/2020

199.Luật Luật sư 2006

Hiệu lực: 01/01/2007

Tình trạng: Còn hiệu lực

200.Luật hàng không dân dụng Việt Nam 2006

Hiệu lực: 01/01/2007

Tình trạng: Còn hiệu lực

201.Luật Chứng khoán 2006

Hiệu lực: 01/01/2007

Tình trạng: Còn hiệu lực

202.Luật Điện ảnh 2006

Hiệu lực: 01/01/2007

Tình trạng: Còn hiệu lực

203.Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật 2006

Hiệu lực: 01/01/2007

Tình trạng: Còn hiệu lực

204.Luật phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) 2006

Hiệu lực: 01/01/2007

Tình trạng: Còn hiệu lực

205.Luật Công nghệ thông tin 2006

Hiệu lực: 01/01/2007

Tình trạng: Còn hiệu lực

206.Luật Thanh niên 2005

Hiệu lực: 01/07/2006

Tình trạng: Còn hiệu lực

207.Luật Giao dịch điện tử 2005

Hiệu lực: 01/03/2006

Tình trạng: Còn hiệu lực

208.Luật Các công cụ chuyển nhượng 2005

Hiệu lực: 01/07/2006

Tình trạng: Còn hiệu lực

209.Luật Sở hữu trí tuệ 2005

Hiệu lực: 01/07/2006

Tình trạng: Còn hiệu lực

210.Luật Thi đua, Khen thưởng sửa đổi 2005

Hiệu lực: 27/06/2005

Tình trạng: Còn hiệu lực

211.Luật Thương mại 2005

Hiệu lực: 01/01/2006

Tình trạng: Còn hiệu lực

212.Luật Giáo dục 2005

Hiệu lực: 01/01/2006

Tình trạng: Còn hiệu lực đến: 30/06/2020

213.Luật An ninh Quốc gia 2004

Hiệu lực: 01/07/2005

Tình trạng: Còn hiệu lực

214.Luật Điện Lực 2004

Hiệu lực: 01/07/2005

Tình trạng: Còn hiệu lực

215.Luật Giao thông đường thủy nội địa 2004

Hiệu lực: 01/01/2005

Tình trạng: Còn hiệu lực

216.Luật Thi đua, Khen thưởng 2003

Hiệu lực: 01/07/2004

Tình trạng: Còn hiệu lực

217.Luật Biên giới Quốc gia 2003

Hiệu lực: 01/01/2004

Tình trạng: Còn hiệu lực

218.Bộ Luật quốc tế về an ninh tàu và bến cảng và bổ sung sửa đổi 2002 của Solas (ISPS)

Hiệu lực: 01/07/2004

Tình trạng: Còn hiệu lực

219.Luật phòng cháy và chữa cháy 2001

Hiệu lực: 04/10/2001

Tình trạng: Còn hiệu lực

220.Luật di sản văn hóa 2001

Hiệu lực: 01/01/2002

Tình trạng: Còn hiệu lực

221.Luật Phòng, chống ma túy 2000

Hiệu lực: 01/06/2001

Tình trạng: Còn hiệu lực

222.Luật Kinh doanh bảo hiểm 2000

Hiệu lực: 01/04/2001

Tình trạng: Còn hiệu lực

223.Luật Dầu khí sửa đổi 2000

Hiệu lực: 01/07/2000

Tình trạng: Còn hiệu lực

224.Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam 1999

Hiệu lực: 01/04/2000

Tình trạng: Còn hiệu lực

225.Luật thuế Sử dụng Đất Nông nghiệp 1993

Ban hành: 10/07/1993

Hiệu lực: 01/01/1994

226.Luật Dầu khí 1993

Hiệu lực: 01/09/1993

Tình trạng: Còn hiệu lực

227.Luật Bảo vệ sức khỏe nhân dân 1989

Hiệu lực: 11/07/1989

Tình trạng: Còn hiệu lực

228.Luật mẫu về Trọng tài thương mại quốc tế của Ủy ban liên hiệp quốc về Luật thương mại quốc tế năm 1985

Ban hành: 21/06/1985

Tình trạng: Còn hiệu lực.